Säännöt

Paimion Veneilijät ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Paimion Veneilijät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Paimion kaupunki Varsinais-Suomen maakunnassa. Yhdistys on perustettu joulukuun 4 päivänä 1972 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura tai yhdistys. Seuran kieli on suomen kieli. Seuran tarkoituksena on edistää merenkulkutaitoa ja -harrastusta sekä valvoa jäsenistönsä yhteisiä veneilyyn liittyviä etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja merenkulun koulutustilaisuuksia, kilpailuja sekä yhteisiä retkiä  ja juhlia.


Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että vuosittain kaksi on erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena määrätään erovuoroiset arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Yhdistyksen toimi- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Kevätkokous pidetään tammi-helmikuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Yhdistyksen toiminnasta on hallituksen vuosittain annettava kertomus kevätkokoukselle. Tilien ja tilintarkastajien kertomuksen on oltava valmiina viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.


Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön ja juniorijäseneksi alle 18 vuotiaan henkilön, jotka sitoutuvat noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Juniorijäsenellä on kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät  velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta  vuodelta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia  velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Hallitus voi myös evätä äänioikeuden seuran kokouksessa maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan hallituksen päättämään päivämäärään mennessä.

Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavasta rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon  viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty henkilölle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla on oikeus kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa yhdistyksen kokoukseen.  Valituksen perusteella hallitus alistaa päätöksen yhdistyksensä kokouksen ratkaistavaksi, jolloin erottamispäätöksen vahvistamiseksi vaaditaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä.

Kevätkokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus, avauksen suorittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 6. Luetaan kokoukselle edellisen toimintavuoden toiminta- ja tilikertomukset, sekä tilintarkastajien antama lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 8. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
 9. Päätetään kokous.

Syyskokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus, avauksen suorittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 6. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
 8. Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet joka toinen vuosi.
 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 12. Valitaan toimikunnat ja toimihenkilöt.
 13. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
 14. Päätetään kokous.


Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi varsinaista tai varajäsentä.


Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla kokouksesta paikkakunnan lehdessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.


Seuran veneluetteloon merkitään kaikki ne jäsenten veneet, jotka vuosittain suoritetussa katsastuksessa on siihen hyväksytty. Tästä annetaan veneenomistajalle kuluvaksi purjehduskaudeksi katsastustodistus.

10§
Yhdistyksen tunnuslippua saadaan käyttää ainoastaan yhdistyksen veneluetteloon merkityssä veneessä.

11§
Näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Sama määräys on yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen lopettaessa toimintansa on sen omaisuus annettava Suomen Meripelastusseuralle.

12§
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan, mitä laissa yhdistyksistä määrätään.